Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Eigendomsvoorbehoud

De verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van Partyverhuur de Polle, hierna te noemen "de verhuurder". Indien huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst is verhuurder zonder enige sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.


Artikel 2 : Offertes

De door de verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.


Artikel 3 : Huurprijs

Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, transport, manco's en eventuele afwas- c.q. schoonmaakkosten. De prijzen gelden per dag, per stuk, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Voor het bezorgen en ophalen van gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten zijn door de verhuurder per woonplaats vastgesteld. Voor het huren van goederen voor een langere termijn heeft de verhuurder speciale verlaagde tarieven.


Artikel 4 :  Betalingverzuim en annulering

Betaling dient contant te geschieden vooraf bij het afhalen of achteraf bij het retourneren van de gehuurde goederen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling van bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld het vuil retourneren, manco's, het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen) dient bij het retourneren contant te worden voldaan. In overeenstemming met verhuurder is het mogelijk om goederen op factuur per bank te betalen binnen een betalingstermijn van 14 dagen. Zodra de huurder in verzuim is zal de verhuurder een rente berekenen van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan. Alle uit verzuim voortkomende kosten als incassobureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade experts zijn voor rekening van de huurder.


Artikel 5 : Annulering

De huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij annulering meer dan 14 dagen tot de oplevering is de huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tussen 5 en 13 dagen tot oplevering is de huurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen tot oplevering is de huurder 70% van de huursom verschuldigd.


Artikel 6 :  Uitvoering

6.0 Bij uitlevering van de huurgoederen is de verhuurder gerechtigd tot het ter beschikking stelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurgoederen zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden. Indien de huurder de goederen zelf afhaalt, kan dit uitsluitend op de overeengekomen dag en tijdstip. Het retourneren van de huurgoederen dient plaats te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip. Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto of voor de deur gelost mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Huurgoederen worden uitsluitend op de begane grond gelost. Voorgenoemde geldt tevens voor het ophalen van de huurgoederen. Voor het bezorgen en/of ophalen op andere plaatsen dan hiervoor genoemd, alsmede voor intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan de huurder arbeidsloon berekend.


6.1 De verhuurder kan betreft overeengekomen bezorgtijden en ophaaltijden geen enkele garantie geven.


6.2 Voor er tot uitlevering kan worden overgegaan dient de huurder zich te kunnen legitimeren. Tevens kan de verhuurder om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag vermeld staan.


6.3 Nadat de huurgoederen in ons magazijn zijn geretourneerd, worden deze door ons gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde van het desbetreffende artikel. Indien deze goederen binnen 7 dagen na het verstrijken van de huurovereenkomst alsnog worden geretourneerd zal de berekende prijs worden gecrediteerd. Bij beschadiging van goederen zal aan de huurder reparatiekosten in rekening worden gebracht, welke bestaan uit arbeidsloon en de eventuele te gebruiken onderdelen.


6.4 De huurder dient de goederen in achtneming van de openingstijden voor het verlopen van de huurovereenkomst te retourneren en wel in goede staat en in de daarvoor bestemde verpakking. Wenst de huurder de huurtermijn te verlengen, dan dient deze dit minimaal 24 uur voor het verlopen van de huurovereenkomst mede te delen aan de verhuurder. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.


6.5 Door ondertekening van de huurovereenkomst en aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat de goederen in goede staat verkeren.


6.6 De huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Iedere schade die door het transport van de huurder plaatsvindt, zal aan de huurder in rekening worden gebracht. Al onze goederen met uitzondering van partytenten moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden.


6.7 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door de verhuurder of door aangewezen personen geschieden.


Artikel 7 : Verzekeringen

De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.


Artikel 8 : Reclames

De huurder dient op het moment van in ontvangstneming de goederen te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk aan te geven bij de verhuurder. Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.


Artikel 9 : Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, ongeacht wat voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door de huurder van de huurgoederen of van eventueel meegeleverde materialen en/of chemicaliën.


Artikel 10 : Overmacht


10.0 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet door verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer (windkracht 8 of hoger), transportvertragingen, geen volledige aflevering door de huurder aan de verhuurder.


10.1 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering binnen 24 uur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige schadevergoeding bestaat of ontstaat.


Artikel 11 : Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien na sluiting van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis is gekomen dat de huurder vermoedelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

06-18935671

Partyverhuur de Polle

Koloniepad 2

8337 KV de Pol